en it Ferhaal fan …

. FRL . . NLD . . ENG

1 weien  /   lân  /  natuer  /  sport, rekreaasje en toerisme

2 boerepleatsen  /  wenningen  /  oare gebouen

3 monuminten  /   bylden  /   bysûnderheden

4 organisaasjes  /  ynstellingen   /  bedriuwen

5 beroppen  /  funksjes

6 persoanen  /  famyljes

7 boarnen en literatuer

v00.00 © Herre van Dokkumburg – za 11-02-2017