digitale nijsbrief ‘Grúskes’

. FRL . . NLD . . ENG
Us webside feroaret, wy publisearje:
… nij byldmateriaal en teksten òf … feroaringen dêryn
… fragen fan besikers oan ús òf … fragen fan ús oan jo
… nije oanwinsten yn ús kolleksjes
… aktiviteiten
Yn ús nijsbrief fine jo in koarte omskriuwing
mei in link nei de oanbelangjende side op ús webside.
Sa bliuwe jo ienfâldich op ‘e hichte, sûnder sykjen yn menu’s.

Stjoer my per e-mail de nijsbrief – kies: STJOER ‘Grúskes’

Stopje de tastjoering oan my – kies: STOPJE ‘Grúskes’

Eardere nijsbrieven – kies: ARGYF ‘Grúskes’

v00.01 © Herre van Dokkumburg – za 11-02-2017