mei Tuutsma op ‘e Tippel

. FRL . . NLD . . ENG
rûnlied wurde troch Tuutsma …
… troch lân- en túnbou troch de ieuwen hinne . . . .. mear
… en de reis meitsje fan de ierdappel fan 1536 ôf
út Súd-Amerika nei de Bouhoeke . . . .. mear
… en de reis meitsje fan it kristlik leauwen fan it begjin ôf
oant no ta, foaral yn Berltsum en omkriten . . . .. mear
… yn en rûn Berltsum . . . .. mear

v00.00 © Herre van Dokkumburg – zo 12-02-2017