Tuutsma mei in tsjok pak papier

liever NLD? ‘middei, dêr bin ik wer’ ‘goemiddei’
ik: ‘wat ha jo dêr? wat in tsjok pak papier!
       De Bildtse Post, Op ‘e Roaster?
       hawwe jo dat by it âld papier wei?’
‘nee, nee, dat sit der allinnich mar omhinne’
ik: ‘wat sit der dan ýn?’
‘sjoch mar ris’
Pachtovereenkomst pakelân
Oorkonde tussen Lodewijk de Vrome en Gerulfus
De Provinsje Fryslân koopt terpterrein
De ontbinding van de BVL per 1 september 1940
Ingezetenen van Menaldumadeel en Franekeradeel
       moeten direct in Berlikum verschijnen
ik: ‘wat is dat? út ‘e oarloch?’
‘ja, fan 18 septimber 1572’
ik: ‘o, út ‘e Opstân, de 80-jierrige Oarloch,
       mei ik ris sjen?’
‘sjoch mar’
Tuutsma jout my in nijsgjirrich dokumint. fierder lêze

… reagearje? fia it kontaktberjocht, ûnderwerp ‘pak papier‘ … tebek nei menu

v00.01 © Herre van Dokkumburg – ma 11-01-2016