it Ferhaal fan Berltsum

fan waad oant Waadhoeke
>>> · FRL · NLD · ENG
op ‘e grins fan lân en wetter
ûnder de slach fan ‘e Romeinen ⇒ mear
ûnderwilens yn Rome
Cammingehunderi
de Franken yn de Fryske lannen en harren god
Bonifacius by Dokkum fermoarde
Berltsum / t’Wtgum fan doarp nei haaddoarp [W -> uu]
en as stêd, de tolfde fan Fryslân
de tsjerke: earst dowestien dan âlde Friezen
Bauck en it ein fan de fetetiid
Berltsum tusken Grinsers en Saksers
de oanrin nei de reformaasje
it twangbefel fan Caspar de Robles
Berltsum ûnder de Opstân
fan Fryske Frijheid oant frije Friezen
oer oligargen en patriotten
Berltsum fan Rampjier oant en mei Napoleon
dopersken en roomsk-katoliken nei 1580
Berltsum sûnt Napoleon
lân- en túnbou, hannel en bedriuw
tsjerkesplitsing en wer gearkommen
brekken yn de tiid
oer oarloch, ferset en frede
en it Ferhaal fan ··· ···
(persoan, famylje, hûs, gebou, strjitte, feriening, bedriuw)

v00.00 © Herre van Dokkumburg – do 02-02-2017