Het bestuur van Stichting Oudheidkamer De Grusert te Berltsum heeft het volgende beleidsplan vastgesteld:

Doelstelling en actuele beleid

  • De doelstelling van De Grusert is het bevorderen van de belangstelling voor en het  verzamelen en tentoonstellen van:
    Objecten van landbouwhistorisch belang en van antiquarische, archeologische en geologische waarde.
  • Het beheren en openstellen van een documentatiecentrum met betrekking tot Berltsum en de directe omgeving in de gemeente Waadhoeke.
  • Het gevoerde actuele beleid is in overeenstemming met de doelstelling van de stichting.

De werkwijze van De Grusert

De Grusert tracht dit doel te bereiken door :

  • het verzamelen en tentoonstellen van de in het doel omschreven objecten
  • het verzamelen, archiveren, inventariseren en toegankelijk maken van het bedoelde documentatiemateriaal
  • het verkrijgen van donateurs en bezoekers voor zowel de tentoonstellingsruimte als het documentatiecentrum

De wijze waarop De Grusert fondsen dan wel donaties wil verwerven
De Grusert heeft donateurs die een jaarlijks vastgestelde donatie betalen en in de mogelijkheid worden gesteld een extra bedrag te doneren. Ook schrijft De Grusert fondsen aan in Friesland maar ook daar buiten ten behoeve van door haar geïnitieerde projecten.

De wijze waarop De Grusert fondsen en vermogen zal beheren en besteden
De fondsen en het vermogen vormen een onderdeel van de jaarrekening van de vereniging,
waarin jaarlijks de baten en de lasten worden verantwoord van de onderscheiden fondsen en vermogensbestanddelen.

Beloningsbeleid bestuurders
De werkzaamheden voor de stichting vinden plaats op vrijwillige basis. Er wordt daarvoor geen honorarium verstrekt. Wel kunnen vergoedingen voor gemaakte onkosten worden gegeven, wanneer deze onkosten samenhangen met werkzaamheden waartoe het bestuur heeft besloten en waarvoor opdracht is gegeven. Vergoedingen worden betaald voor zover de middelen van de stichting dat toelaten.
Het uitbetalen van onkostenvergoedingen vindt eerst plaats nadat een gespecificeerde en van bewijsstukken voorziene declaratie bij de penningmeester is ingediend.
Indien afgezien wordt van declaratie van gemaakte onkosten kan de penningmeester worden verzocht een verklaring af te geven, dat de onkosten zijn gemaakt in verband met de werkzaamheden van de stichting, waartoe het bestuur heeft besloten en waarvoor opdracht is gegeven.

 

Berltsum, vastgesteld door het bestuur op donderdag 25 april 2019.

 

Activiteiten 2022 – 2024

De stichting heeft de volgende activiteiten  uitgevoerd of zijn nog lopend. In 2022 en 2023 is de belangrijkste activiteit de omvangrijke verhuizing van het dorpsarchief naar een definitieve plen in het Multi Fuctioneel Centrum It Stedhûs geweest. Het dorpsarchief wordt momenteel ontzameld van verzamelingen die niet direct een relatie hebben met het dorp. Inmiddels zijn enkele vaste activiteiten weer opgestart zoals het verzamelen en documenteren van activiteiten in Berltsum. Het digitaliseren van het fotoarchief en andere documentatie is eveneens weer opgepakt.